Signaalwoorden gebruiken

Om een document op te stellen, meer informatie in dit artikel, wordt gebruik gemaakt van signaalwoorden.

Signaalwoorden geven het verband aan tussen zinsdelen, zinnen en alinea’s. Ze kondigen een volgende stap aan in de tekst of verwijzen naar een voorgaande stap.

Wij geven je alvast een opsomming per thema waardoor je aan de slag kan en inspiratie kan opdoen om eens af te wisselen.

TIJD/ OPSOMMING 

 • voordat
 • vroeger
 • aanvankelijk
 • eerst
 • eerder(e)
 • nadat
 • daarna
 • later(e)
 • wanneer
 • intussen
 • tegelijkertijd
 • tijdens

TEGENSTELLING 

 • maar
 • echter
 • toch
 • niettemin, desalniettemin
 • desondanks
 • daarentegen
 • aan de ene kant, aan de andere kant enerzijds
 • anderzijds
 • hoewel
 • ofschoon
 • integendeel
 • daar staat tegenover
 • behalve als
 • weliswaar… maar

OVEREENKOMST, VERGELIJKING 

 • net zoals
 • hetzelfde als
 • evenals
 • evenzeer
 • overeenkomstig
 • lijkt op
 • is vergelijkbaar met

TOELICHTING, VOORBEELD 

 • bijvoorbeeld
 • een voorbeeld
 • zo
 • ter illustratie
 • dat wil zeggen
 • zoals
 • onder andere
 • te denken valt aan
 • je moet daarbij denken aan

OORZAAK, GEVOLG 

 • want
 • doordat
 • daardoor
 • waardoor
 • dat komt door
 • dat heeft alles te maken met
 • door (dit alles)
 • op grond van
 • ten gevolge van
 • als gevolg van

DOEL, MIDDEL

 • om te
 • opdat
 • door middel van
 • daarmee
 • met de bedoeling
 • is erop gericht
 • daartoe

REDEN, VERKLARING, ARGUMENT 

 • omdat
 • want
 • namelijk
 • daarom
 • aangezien
 • op grond van
 • immers
 • om die reden

VOORWAARDE 

 • als
 • indien
 • tenzij (= niet als)
 • mits (= alleen als)
 • aangenomen dat
 • gesteld dat

SAMENVATTING, HERHALING 

 • samengevat
 • kortom
 • al met al
 • terugblikkend
 • zoals gezegd
 • ofwel/ oftewel
 • anders gezegd
 • het komt erop neer dat

CONCLUSIE 

 • dus
 • concluderend
 • daardoor
 • hieruit volgt
 • vandaar dat
 • uit dit alles blijkt

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider